SVNL ry:n lausunto osallistumisesta IPF:n ulkopuoliseen kilpailutoimintaan

Julkisuudessa on esitetty tulkinta Suomen voimanostoliiton kurinpitosäännöistä, jonka mukaan ne estäisivät maajoukkuevalinnan urheilijan osallistuessa muun voimalajin kuin voimanoston kilpailutoimintaan silloin, kun kilpailun järjestäjä ei ole sitoutunut Antidoping -sääntöjen noudattamiseen, tai jos kilpailuun osallistuu kilpailukiellossa olevia henkilöitä.

Selvyyden vuoksi esitetty tilanne on kuvitteellinen, eikä tällaiseen tapahtumaan liittyen ei ole tehty päätöksiä, jotka joilla olisi evätty oikeus osallistua maajoukkuetoimintaan sillä perusteella, että Suomen voimanostoliiton jäsenseuraan kuuluva urheilija olisi osallistunut muun voimailulajin kilpailuun kilpailijana.

Keväällä 2023 Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 6/2023 pitänyt liiton sääntöjä tältä osin asianmukaisina, eikä hyväksynyt valittajan vaatimusta, että hänet pitäisi valita maajoukkueeseen siitä huolimatta, että hän oli toiminut FPO:n voimanostokilpailuissa lavavarmistajana eli toimitsijana.

SVNL:n alainen urheilija voi osallistua kaikkeen muuhun urheilutoimintaan, jos hän vain selvittää, että samaan tapahtumaan ei osallistu urheilun toimintakiellon piirissä olevia urheilijoita. Tämä koskee kaikkea urheilutoimintaa riippumatta niiden järjestäjätahosta:

 

Kurinpitosäännöt kohta 2.7.2:

” Liiton määräysvallan alainen urheilija tai muu henkilö ei saa ottaa osaa kilpailutapahtumaan, johon osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa oleva henkilö. Tätä sääntöä rikkonut urheilija tai muu liiton määräysvallan alainen henkilö määrätään 12 kuukauden pituiseen urheilun toimintakieltoon rikkomispäivästä lukien. Toistuvasta rikkomuksesta määrättävän urheilun toimintakiellon pituus on 24 kuukautta kustakin toistuvasta rikkomuksesta erikseen. ”

 

Kurinpitosäännöt kohta 2.7.2.1

” 2.7.2.1 Liiton määräysvallan alaisen urheilijan tai muun henkilön, joka aikoo osallistua sellaiseen voimailulajissa järjestettävään kilpailuun urheilijana tai toimitsijana, joka ei kuulu virallisen, Suomessa SUEKin vastuulla olevan dopingvalvonnan piiriin, on ennen kilpailua henkilökohtaisesti varmistettava, tarvittaessa jälkikäteen todistettavissa olevalla tavalla, ettei kyseiseen kilpailutapahtumaan osallistu minkään virallisen lajiliiton asettamassa urheilun toimintakiellossa oleva henkilö urheilijana, urheilijan tukihenkilönä eikä toimitsijana. Edellä tässä sääntökohdassa mainitulla voimailulajilla tarkoitetaan voimanostoa, painonnostoa, kehonrakennusta, crossfitia ja vahvin mies urheilua”

 

Kurinpitosäännöt kohta 2.7.2.2

” SVNL:n alainen urheilija tai muu henkilö ei voi vedota siihen, ettei hän tiennyt sitä, että tällaiseen, kohdassa 2.7.2 tarkoitettuun kilpailutapahtumaan osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa oleva henkilö.

Julkisuudessa esillä olleessa keskustelussa on kyseenalaistettu urheilijan selvitys- ja todistustaakka siitä, ettei kilpailutapahtumaan osallistu toimintakiellossa olevia urheilijoita. Tältä osin viittaamassamme Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisussa ei ole todettu sääntöä miltään osin

oikeudenvastaiseksi. Helsingin Sanomissa esiintyneen asiantuntijahaastattelun perusteella SVNL teettää selvityksen säännön oikeellisuudesta.”

 

Maajoukkuetoimintaan liittyvä kurinpitosääntö on seuraava:

Kurinpitosäännöt kohta 2.24.1.:

”SVNL:n toimivallan alaista, näihin kurinpitosääntöihin sitoutunutta urheilijaa, valmentajaa, huoltajaa, tuomaria tai muuta virkailijaa, joka urheilijana tai minä tahansa toimitsijana tai virkailijana ottaa osaa voimanostossa tai sen osalajissa tai näiden kurinpitosääntöjen kohdassa 2.7.2.1 mainitussa muussa voimailulajissa järjestettävään kilpailuun, jonka järjestäjä ei noudata WADAn antidopingsäännöstöä (Code) ja ei täten ole Kansainvälisen Voimanostoliiton (IPF) alainen, järjestämä, tunnustama tai hyväksymä, ei valita osallistumispäivästä alkaen kuluvan ja seuraavan kahden täyden kalenterivuoden loppuun asti missään ominaisuudessa Suomen maajoukkueeseen.”

 

Tämä sääntö on yhdenmukainen kansainvälisen lajiliiton (IPF= International Powerlifting Federation) säännöstön kanssa:

14 PARTICIPATION IN NON-COMPLIANT ANTI-DOPING EVENTS

“Any athlete, coach, referee or official who competes or participates in an International Powerlifting or Bench Press event not organised, sanctioned, or approved by the IPF shall not be permitted to take part in any IPF international, regional or national event for a period of 12 months from the date of that non-approved event. Any athlete, coach, referee or official that participates in any competition or Event which is organized by a Sporting Body, Federation or Organisation that has not received recognition from the World Anti-Doping Agency and is thus non-compliant with the Code and International Standards shall be automatically rendered ineligible and shall not be permitted to take part in an authorized National or International Powerlifting or Bench Press Event for a period of 12 months from the date of the last non-compliant Event. Should the athlete, coach, referee or official participate in an unauthorized Powerlifting or Bench Press Event prior to the lapse of the 12 months, he/she may be sanctioned with a period of ineligibility of an additional 12 months from the date of the non-compliant Event. In the case of a second infringement for such participation, the period of ineligibility may be a maximum of 24 months. The decision to extend the period of ineligibility will be at the sole discretion of the Anti-Doping Commission.”

 

Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei kansallinen lajiliitto voi yksipuolisesti poiketa kansainvälisen lajiliiton säännöstöstä. Eroavuus, josta keskustelu on herännyt, liittyy siihen, että SVNL:n säännöissä viitataan voimanoston osalajien lisäksi kurinpitosääntöjen edellä siteeratussa kohdassa 2.7.2.1 mainittuihin muihin voimailulajeihin. Kuten aiemmin on todettu, sääntö tai sen tulkinta ei ole aiheuttanut ongelmatilanteita, koska käsiteltäväksi ei ole tähän mennessä tullut tapausta, jossa maajoukkuevoimanostaja olisi osallistunut jonkin sääntökohdassa mainitun muun voimalajin kilpailuun sääntökohdassa mainituissa olosuhteissa.

Nyt julkisuudessa olleessa keskustelussa on nämä kaksi sääntökohtaa sekoittuvat keskenään, mikä saattaa johtua viittauksesta, jolla selvennetään sitä, mitä muulla voimailulajilla tarkoitetaan.

Kuten kurinpitosääntöjen 2.7.2.1. kohdassa lausutaan, SVNL:n alainen urheilija ei syyllisty sääntörikkomukseen osallistuessaan kilpailutoimintaan muussa voimailulajissa, jos hän sääntökohdan mukaisesti varmistuu siitä, ettei kilpailuun osallistu toimintakiellossa olevia urheilijoita.

Kurinpitosääntöjen kohdassa 2.24.1 on kysymys ainoastaan osallistumisesta maajoukkuetoimintaan.

Kyse ei ole kilpailukiellosta.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että sääntö rajoittaa urheilijan mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin arvokilpailuihin Suomen edustajana, mutta ei rajoita urheilijan oikeutta kilpailla maajoukkuetoiminnan ulkopuolisissa kilpailuissa.

Julkisuudessa käydystä keskustelusta saattaa syntyä virheellinen käsitys eri sääntökohtiin liittyvistä sanktioista, minkä vuoksi katsomme aiheelliseksi esittää yllä olevat tarkennukset.

Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 6/2023 pitänyt liiton sääntöjä tältä osin asianmukaisina eikä hyväksynyt valittajan vaatimusta, että hänet pitäisi valita maajoukkueeseen siitä huolimatta, että hän oli toiminut FPO:n voimanostokilpailuissa lavavarmistajana eli toimitsijana.

SVNL:n tai urheilun oikeusturvalautakunnan arvioitavaksi ei ole toistaiseksi tullut tapausta, jossa olisi ollut kyse urheilijan osallistumisesta muun voimailulajin kilpailuihin. Myös tältä osin SVNL käynnistää selvityksen siitä, onko säännön sanamuodon uudistaminen tarpeellista säännön tarkoituksen selventämiseksi ja/tai oikeellisuuden varmistamiseksi. SVNL selvittää myös, onko tarpeen laatia sääntöjen tulkintaa selventävä kommentaari väärinkäsitysten välttämiseksi.

Viitaten Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisuun 6/2023 Suomen Voimanostoliiton toiminta täyttää  lainsäädännön vaatimukset. SVNL selvittää itse sääntöjensä oikeellisuuden ja mikäli selvityksessä tai tulevassa Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä todettaisiin muutostarpeita, SVNL uudistaa sääntöjään, kuten olemme sitoutuneet tekemään toimintasääntöjemme mukaisesti.

Jos joku SVNL:n jäsenseuroista arvioi tarpeelliseksi esittää sääntömuutoksia, on muutosehdotustenkäsittely mahdollista SVNL:n toimintasääntöjen mukaisesti syyskokouksessa. Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa sääntöjen sisältöön normaalin yhdistystoiminnan sääntöjen mukaisesti. Vaikka sääntöjen tulkinnassa tai soveltamisessa ilmenisi ongelmallisia kysymyksiä, ei päätöksiä sääntöjen muuttamisesta voida tehdä muutoin kuin sääntöjen määräämällä tavalla. Sääntöjen muuttaminen edellyttää julkisen keskustelun lisäksi aloitteellisuutta myös jäseniltä ja jäsenseuroilta.

Suomen Voimanostoliitto ry, hallitus

Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja Tero Hyttinen 0443092263 (tero.hyttinen@svnl.fi)

 

Edellinen artikkeli
Team LIKE isännöi Varustevoimanoston ja -penkkipunnerruksen SM-kisat 3. – 5.1.2025
Seuraava artikkeli
Suomen Voimanostoliiton syyskokous lauantaina 26.10.2024